👥Khách hàng

Hiển thị tương tác với khách hàng

Tạo danh sách khách hàng

  • Nhấn thêm mới để thêm 1 số điện thoại của khách hàng.

  • Nhập hàng loạt số điện thoại bằng cách nhấn vào #Nhập data, định dạng .csv hoặc .txt. Mỗi số điện thoại lưu trên 1 dòng.

  • Mỗi nhóm khách hàng chứa tối đa 500 số.

Chạy kịch bản hàng loạt

Chọn 1 hoặc nhiều user >> chờ menu kịch bản hiển thị >> tích vào ô kịch bản>> chọn 1 kịch bản >> nhấn chạy kịch bản.

Gọi điện thủ công cho user

Chọn 1 user >> chờ menu kịch bản hiển thị >> nhấn gọi điện.

Kết nối tai nghe có mic để đảm bảo chất lượng cuộc gọi tốt nhất.

Lọc danh sách và lưu vào file

Tích vào user muốn lưu sau đó nhấn vào xuất data.

Thay đổi thông tin khách hàng

Trong cột hành động nhấn vào biểu tượng cây bút để thay đổi thông tin user và nghe lại lịch sử cuộc gọi.

Xoá một kịch bản khỏi danh sách

Vào thư mục script-data nằm trong thư mục chứa phần mềm, xoá 2 file có cùng tên với kịch bản muốn xoá có đuôi .json và .script.

Xoá nhóm khách hàng

Click vào mũi tên sẽ hiển thị tuỳ chọn nhóm.


Video chi tiết

Last updated