Phiên bản phát hành

Cập nhật tính năng và fix lỗi

Telesale AI v23.19 7/8/2023

Cập nhật tính năng mới: thêm tính năng chuyển máy trong phần Kịch bản

Telesale AI v23.13 29/7/2023

Cập nhật tính năng:

  • Mở Báo cáo hiển thị lịch sử cuộc gọi.

  • Thay đổi mục máy nói trong Kịch bản: máy nói sẽ phát hết âm thanh trước khi bắt key từ Máy nghe.

Telesale AI v23.12 28/7/2023

Last updated